Privacy verklaring Ilmarinen

Ilmarinen vindt de privacy van zorgvragers en hun ouders/verzorgers belangrijk en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder is te lezen hoe Ilmarinen omgaat met persoonsgegevens.
 
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Ilmarinen verzamelt persoonsgegevens van de zorgvragers en hun ouders/verzorgers. Persoonsgegevens hebben betrekking op informatie die over iemand gaat of naar een persoon te herleiden is. Ilmarinen verzamelt de volgende persoonsgegevens:
  • Naam, adres, geslacht geboortedatum, BSN-nummer
  • Verzekeringsgegevens, bankrekeningnummer, contactgegevens (van ouders/wettelijk vertegenwoordigers)
  • Gegevens ten behoeve van zorg- en dienstverlening (bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot de zorg en behandeling, indicatie, zorgtoewijzing, informatie over medicatie of medische informatie van andere zorgverleners)
Ilmarinen verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens met een aantal redenen:
  • Voor het leveren van de juiste zorg- en dienstverlening aan de zorgvragers
  • Om betaald te krijgen voor de zorg- en dienstverlening die Ilmarinen levert*
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen*
  • Om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren*
  • Om zorgvragers en hun ouders/verzorgers te informeren over ontwikkelingen binnen Ilmarinen en hen te voorzien van relevante informatie over wet- en regelgeving

*In een aantal situaties deelt Ilmarinen persoonsgegevens met de betreffende instanties. Dat gaat dan volgens duidelijke afspraken en er worden niet meer gegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk is.
 
De systemen die Ilmarinen gebruikt om de persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken zijn goed beveiligd, om er voor te zorgen dat onbevoegden binnen en buiten Ilmarinen geen toegang hebben tot deze gegevens.

Sommige persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels.  

Alle medewerkers van Ilmarinen hebben een geheimhoudingsplicht. Aanvullend zijn sommige professionals, zoals artsen en psychologen, via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheim.

Ilmarinen besteedt veel aandacht aan de bewustwording van de medewerkers om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de zorgvragers en hun ouders/verzorgers.
 
De persoonsgegevens die Ilmarinen verzamelt en verwerkt worden niet aan derden verstrekt, tenzij de betrokkenen daar nadrukkelijk toestemming voor geven.
 

Ook worden persoonsgegevens  niet langer bewaard dan de wet voorschrijft.

 

Inzage in persoonsgegevens

Zorgvragers en hun ouders/vertegenwoordigers hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens die Ilmarinen verzamelt en verwerkt. Ook kunnen zij deze informatie opvragen. Via een beveiligde toegang kunnen zorgvragers of hun vertegenwoordigers inzage krijgen in hun zorgdossier/dat van hun kind.

Wanneer zorgvragers of hun ouders/verzorgers van mening zijn dat bepaalde persoonsgegevens niet langer volledig zijn, dan kunnen zij bij Ilmarinen een verzoek indienen om deze aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

 

Persoonsgegevens en de website van Ilmarinen

Ilmarinen behandelt de persoonlijke informatie die op de website ingevuld kan worden altijd strikt vertrouwelijk. Ilmarinen gebruikt deze gegevens alleen om de diensten te verlenen waar om gevraagd is.

 

Datalekken

Wie constateert dat er sprake is van een datalek, kan dit melden bij de functionaris gegevensbescherming van Ilmarinen, Peter Huging. Hij beoordeelt de situatie en handelt naar bevind van zaken. Eventueel doet hij melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Bij vragen, suggesties of bezwaar tegen de manier waarop Ilmarinen met privacy omgaat kan contact opgenomen worden met Ilmarinen via info@ilmarinen.nl.
 

Wie een specifieke vraag heeft voor de de functionaris gegevensbescherming van Ilmarinen, kan deze stellen aan Peter Huging via fg@ilmarinen.nl.

Op zoek naar zorg?

Ambulante begeleiding kan ook wanneer het gezin op de wachtlijst staat.

Visie op zorg

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie

 

Producten uit de dagbesteding

Er zijn vijf werkplaatsen: werkleerplaats, papier, linnenkamer, keramiek en textiel.